empresarial

El coaching corporatiu/ empresarial és una valuosa eina destinada al management relacional i a la millora en les interrelacions en els equips de treball. El coaching a les empreses es centra en maximitzar l’eficàcia de les relacions entre els membres de l’equip de treball, de manera que la cooperació entre ells creixi i assoleixi uns millors resultats.

El coaching empresarial atén les persones en l’àmbit laboral en relació amb qüestions professionals, treballant sovint en col·laboració amb directius de la companyia i aplicant-lo en alguns casos a grups. Seria, per exemple, el cas d’un directiu que necessiti clarificar la seva visió i valors juntament amb la missió i el propòsit de la seva empresa, o que algun equip necessiti coaching per a millorar las seva eficàcia.

 El coaching empresarial es planteja objectius propis de la seva naturalesa tals com:
  • Gestió de personal
  • Gestió del temps
  • Agenda executiva
  • Motivació del personal
  • Metes: vendes, publicitat, màrketing, comunicació,..
  • Projectes específics
  • Rendiment

El domini de les situacions i de la comunicació interpersonal és una de les competències claus del directiu, dels responsables de departaments i dels professionals que desenvolupen la seva tasca en relació amb els clients.

Dintre del ventall d’instruments destinats a tal fi, el coaching es nodreix de diferents disciplines i recursos, especialment aquells en els quals el coneixement es comparteix vivencialment amb cada membre del grup i es reflexiona sobre l’experiència, un conjunt de tècniques que constitueix l’esquema destinat a habilitar les pròpies capacitats no desenvolupades i l’anàlisi de les creences i valors que conformen el treball quotidià. La seva orientació s’implementa d’un mode pràctic al comportament, les habilitats mentals i verbals de relació dels participants, l’observació, el diàleg i el descobriment de noves formes d’interacció.

Utilitzat com a activitat complementària o protagonista en si mateixa, ha esdevingut una demandada formula amb la qual s’estableixen noves tècniques de comunicació, aconseguint un substancial increment del rendiment de les empreses i generant processos eficaços en l’exercici de les diferents habilitats implicades.

Els coaches o consultors externs, participen en les sessions de grup o individuals. La seva missió consisteix en detectar les diverses potencialitats dels participants en el seu lloc de treball, i les barreres externes o internes que puguin dificultar la seva manifestació o obstaculitzar la consecució dels diversos objectius, així com elevar el grau de confiança i la responsabilitat en el compromís del grup.

Els seus instruments per a assolir aquestes metes consisteixen en models basats en el nivell d’escolta activa, l’ús i la comprensió del llenguatge no verbal, el control de les emocions, la relació, el feedback o la retroalimentació com a eines claus per poder gestionar convenientment.
aliciavallespi@gmail.com
Alícia Vallespí